ఓం విఘ్నరాజాయ నమః

ఓం విఘ్నరాజాయ నమః

 

++++ ఓం విఘ్నరాజాయ నమః++++

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోప శాంతయే ॥

++++ ఓం విఘ్నరాజాయ నమః++++

leave a comment

Create AccountLog In Your Account